sobota, 20 lutego 2021

Homini, qui in honore fuit...

Homini, qui in honore fuit. Księga pamiątkowa poświęcona śp. Profesorowi Grzegorzowi Białuńskiemu 

 

red. A Dobrosielska, A. Pluskowski, S. Szczepański, Towarzystwo Naukowe Pruthenia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2020

Oprawa twarda, format B5, 620 stron

 ISBN: 978-83-944431-9-1


         To zbiór 34 oryginalnych tekstów napisanych przez polskich i zagranicznych badaczy, dedykowany śp. Profesorowi Grzegorzowi Białuńskiemu (ur. 1967 r.), historykowi, mediewiście, pracownikowi i prorektorowi ds. kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zmarłemu w pełni sił twórczych, po długiej chorobie, 16 października 2018 r.
 

 Zawarte tu studia podzielono chronologicznie na trzy główne części dotyczące: wspólnot tradycyjnych i organizacji przedpaństwowych, okresu późnego średniowiecza oraz czasów od nowożytnych po współczesne. W ramach tego ogólnego podziału Czytelnicy znajdą w zbiorze całe spektrum problematyki historycznej i różnorodność podejść metodologicznych. Obok tekstów z zakresu archeologii ziem pruskich, są tu edycje źródłowe, studia przypadku, ale także prace poświęcone historiografii, historii i antropologii religii czy wreszcie socjologii i teorii społecznej.

 Publikację wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Herausgegeben mit finanzieller Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, projekt nr 00070/2020/TM).

Poniżej do wglądu plik ze spisem treści oraz wstępem.


wtorek, 17 grudnia 2019

Sławomir Wadyl, Studia nad kształtowaniem się pogranicza...


Sławomir Wadyl

Studia nad kształtowaniem się pogranicza pomorsko- i mazowiecko-pruskiego we wczesnym średniowieczu


Olsztyn 2019

Oprawa miękka, format A4, 364 strony
ISBN: 978-83-944431-5-3


Zagadnienie stosunków plemion pruskich z ościennymi ludami i kulturami należy do kanonu tematów historiografii pruskiej. Podejmowali je najwybitniejsi historycy Starych Prusów: Henryk Łowmiański, Jan Powierski i inni; podejmowano je również na gruncie archeologii jako kwestię obecności Słowian na pograniczach ich wpływu na kulturę pruską w okresie wczesnego średniowiecza.
Cechą charakterystyczną niemal wszystkich dotychczasowych opracowań przedstawionego wyżej problemu jest pewien – niemal paradygmatyczny – sposób podejścia/sformułowania samego zagadnienia. Wyraża on się już w samych tytułach rozpraw mu poświęconych, jak np. Stosunki polsko-pruskie…; Stosunki mazowiecko-pruskie…, czy pomorsko-pruskie…, etc. Uczeni – w szczególności chodzi tu o uczonych polskich – wykazywali się tu niemal paradygmatycznym „słowianocentryzmem”. Dopiero w ostatnich latach pojawiła się grupa badaczy młodszego pokolenia, w tym związanych z naszym regionem, która zaczęła dostrzegać i podkreślać konieczność podejmowania prób opisywania relacji międzyetnicznych i międzykulturowych z – jak to ujmują – pruskiego punktu widzenia.


poniedziałek, 4 listopada 2019

Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych

Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, Olsztyn 2019
Oprawa twarda, 398 stron
ISBN: 978-83-944431-2-2

Polecamy drugie (zmienione) wydanie kapitalnej książki Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku toruńskiego historyka prof. Jacka Wijaczki. Owe studium percepcji prawnej i społecznej zjawiska czarostwa, przenosi czytelnika w świat odmiennej od dzisiejszej mentalności. Epoka nowożytna, targana filozoficzną i mentalną wojną postu z karnawałem, stała się areną polowań na domniemane czarownice. Czy w Prusach Książęcych wyglądało to podobnie? Na to pytanie czytelnik znajdzie odpowiedź w rzeczonej książce.

Grzegorz Białuński. We wspomnieniach

Grzegorz Białuński. We wspomnieniach, J.M. Łapo, B. Radzicki, J. Sekta Olsztyn–Giżycko 2019

Oprawa twarda
ISBN: 978-83-944431-8-4

Przedstawiamy Państwu zbiór osobistych wspomnień po śp. prof. Grzegorzu Białuńskim, autorstwa osób Mu bliskich. Dla nas  pamięć po Profesorze stanowi ważną część pamięci zbiorowej środowiska naukowego i grona pasjonatów dziejów Prusów. Tym bardziej zachęcamy do zapoznania się z tą nietuzinkowa postacią. 

czwartek, 15 sierpnia 2019

Grzegorz Białuński, Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu, wydanie drugie

Wszystkim miłośnikom tej części dziejów i naukowych prac prof. Grzegorza Białuńskiego polecamy tę pozycję, tym bardziej, że pierwsze wydanie ukazało się w bardzo małym nakładzie i błyskawicznie się rozeszło.
W tym wydaniu zmieniliśmy nieco szatę graficzną. Tym razem książka jest oprawiona w twardą okładkę i wydrukowana na delikatnie kremowym papierze, będąc tym samym milsza dla oka.

Pobierz fragmentAutor, prof. Grzegorz Białuński, pracował nad poprawkami do swojego dzieła. Niestety nie zdążył ich nanieść na tekst. Tym samym jest to jedyna i ostateczna wersja jego rozważań, poświęconych misji chrystianizacyjnej św. Brunona do Prusów (Jaćwięgów).


Grzegorz Białuński (1967–2018), prof. dr hab. – historyk Prus; wykładał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a w latach 2010–2018 pełnił funkcję prorektora ds. kadr tej uczelni; przewodniczący Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Pruthenia, wieloletni Redaktor Naczelny Rocznika Pruthenia. Urodził się w Giżycku i ze swoim miastem zawsze łączyły go mocne więzi. Był współzałożycielem stowarzyszenia Wspólnota Mazurska i Archiwum Mazurskiego w Giżycku.
Autor kilkudziesięciu monografii i prawie trzystu artykułów poświęconych różnym aspektom historii ziem pruskich: dziejom plemiennym, rodom pruskim, rozwojowi osadnictwa, historii prawa, historii miast pruskich i innych. Do najważniejszych jego prac zaliczyć należy: Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich (1999), Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 roku) (2001), Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII–XVI wiek). Część I, (2012).

poniedziałek, 15 października 2018

Książka Pawła Kawińskiego: Sacrum w wyobrażeniach dawnych Prusów

Paweł Kawiński 

Sacrum w wyobrażeniach dawnych Prusów

Próba interpretacji na pograniczu historii i etnologii religii 

Olsztyn 2018


Prezentujemy Państwu najnowszą książkę wydana przez naszą Oficynę. Jest ona pokłosiem żmudnych badań prowadzonych przez autora w ramach pracy doktorskiej. Paweł Kawiński przez precyzyjnie przeprowadzoną analizę historyczno-językową słownictwa pruskiego dąży do celu, którym jest "odtworzenie sposobów konceptualizacji sacrum w świadomości zbiorowej średniowiecznych Prusów". W efekcie powstała książka jedyna w swoim rodzaju, znakomita metodologicznie i merytorycznie, skutecznie wypełniająca lukę w historiografii poświęconej Prusom.